Skip Navigation Linksorigin

​​​​​​軟體資訊>科學繪圖軟體​​

​​

Origin 工程及科學用繪圖軟體

​​​origin0.jpg

​​Origin 是一套易學易用的軟體,提供科學家與工程師所需的強大的數據分析能力與印刷品等級的繪圖功能。

OriginPro 除了 Origin 所有功能外,還額外提供如峰值擬合、曲面擬合、統計、訊號處理以及影像處理 (image processing) 等多種分析工具。OriginPro 是一套結合數據分析與資料繪圖的最佳解決方案。最新發佈版本為 Origin2016


origin1.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​

​​